Huurders Vereniging groot IJsselmuiden

Sinds haar oprichting in 1979 behartigt het bestuur van de huurdersvereniging de belangen van haar leden. De laatste jaren schommelde het percentage huurders van Beter Wonen, dat lid is van de huurdersvereniging rond de 15% (circa 165 leden van de 1.100 huurders).

Was in het begin vooral de operationele kant in beeld met het oplossen van veel problemen van de leden van HVgIJ, langzamerhand wijzigde de genoemde operationele kant in een meer preventieve kant.

De laatste 5 jaar (2012) heeft de huurdersvereniging slechts een enkele klacht/opmerking van haar leden ontvangen; deze kon in goed overleg met Beter Wonen worden opgelost c.q. uitgelegd.

De inhoud van het kwartaaloverleg, dat het bestuur van de huurdersvereniging heeft met de directie/management van Beter Wonen, heeft dan ook grotendeels te maken met preventieve zaken en zienswijzen. Dit om mogelijke problemen in de relatie huurder/verhuurder op voorhand te tackelen, maar ook om het woonplezier van de huurders van Beter Wonen te behouden en, voor zo ver mogelijk,  te vergroten.

In 2015 is een nieuwe woningwet van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd, dat geacht wordt, dat de huurdersvertegenwoordiging, waarmee de directie/management van de woningcorporatie periodiek overleg heeft, alle huurders van betreffende corporatie vertegenwoordigt.

Omdat HVgIJ een huurdersvereniging is, waarvan in de statuten is vastgelegd, dat zij de belangen van alleen haar leden behartigt, voldeed HVgIJ als gesprekspartner van Beter Wonen in principe niet aan de voorwaarden van de Overlegwet. Eerst was dit minder in beeld, maar omdat we sinds 2016  samen met de gemeente Kampen, de woningcorporatie Beter Wonen en Delta Wonen en de huurdersvertegenwoordiging van Delta Wonen de wettelijke Prestatieafspraken voor de eerstkomende 5 jaar opstellen, werd de brede huurdersvertegenwoordiging van alle huurders specifiek in het document Prestatieafspraken expliciet benoemd.


Ondertekening Jaarschijf 2024 door voorzitter Dick Bouwmeester


Medeondertekenaars Jaarschijf 2024. (Jaarlijks terugkerend en vast onderdeel van de prestatieafspraken) van links naar rechts wethouder Jan Peter van der Sluis, Xandra Tromp Delta Wonen, Hendrik Hoogenkamp Directeur Beter Wonen, Helena Weitenberg Centrale bewonersraad Delta Wonen

Voor het bestuur van HVgIJ reden om het onderwerp ”Brede huurdersvertegenwoordiging” als agendapunt op te voeren op de Algemene Jaarvergadering 2017 op 3 april 2017. Hierbij werden door het bestuur van de HVgIJ een 4-tal oplossingen benoemd waarbij de huurdersvertegenwoordiging als gesprekspartner van Beter Wonen wel voldoet aan de voorwaarden van de Woningwet 2015.

Genoemde vergadering is echter van mening, dat de beste vorm van een gesprekspartner voor Beter Wonen een vereniging is. Hierbij wordt aanvullend voor de optie gekozen, dat alle huurders van Beter Wonen gratis lid kunnen worden van de Huurdersvereniging groot IJsselmuiden.  Waarbij woningcorporatie Beter Wonen, zoals ook geadviseerd in de Woningwet 2017, de exploitatiekosten van de huurders- vereniging voor haar rekening neemt. Beter Wonen deed dit de afgelopen jaren ook al voor meer dan 65%.

Genoemde uitkomst van de Algemene Ledenvergadering 2017 inzake “Brede huurdersvertegenwoordiging” is daarna besproken met de directie van Beter Wonen. De keuze van de leden van de huurdersvereniging is ook besproken tijdens de door Beter Wonen en HVgIJ gezamenlijk georganiseerde huurdersbijeenkomst op 12 juni 2017. De directie en het management van Beter Wonen hebben aangegeven akkoord te gaan met genoemd voorstel.

Om het voorstel in de praktijk te kunnen brengen zijn wijzigingen van de statuten van de HVgIJ noodzakelijk. Deze wijzigingen moeten door een extra Algemene Ledenvergadering van de huurdersvereniging worden goedgekeurd.

Het bestuur van de HVgIJ heeft op 13 en 20 december 2017 de bovengenoemde  extra Algemene Ledenvergaderingen gehouden met de statutenwijziging als enig inhoudelijk agendapunt. De aanwezige leden (15) gingen unaniem akkoord met dit voorstel op 20 december 2017.

Vanaf 1 januari 2018 zij alle huurders automatisch lid  van de huurders Vereniging. Vanzelfsprekend is er voor huurders de mogelijkheid om geen lid te worden van de Huurders Vereniging, deze huurders kunnen dit kenbaar maken en worden alsnog geschrapt als lid van de Huurders Vereniging.